Veilig sporten

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor een veilige sportomgeving. Dit is een omgeving waarin sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Op deze pagina lees je meer over hoe we het integriteitsbeleid binnen onze vereniging vormgeven.  

Iedere vereniging moet van het Sportakkoord voldoen aan vier basiseisen om een sportieve cultuur binnen de club te waarborgen en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Dit zijn:

1.    Aanstellen van een vertrouwens contactpersoon VCP

Een VCP is het centrale aanspreekpunt op de vereniging waar je als lid terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De VCP doet geen onderzoek bij incidenten op de vereniging, maar luistert, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten. 

VCP LTVE:  Dhr. Hans Koppes, voormalig huisarts in Elsloo.  Dhr. Koppes is bereikbaar via  emailadres : [email protected].

2.   Gedragscodes

De KNLTB staat voor Fair Play! Het bestuur van LTV Elsloo staat hierachter en wil dit graag actief uitdragen. Wij zijn van mening dat op en langs de baan iedereen – van amateurspeler, vrijwilliger en ouder tot leraar, scheidsrechter en topspeler – zich eerlijk en sportief dient te gedragen. Dit draagt bij aan een veilige en plezierige sportbeoefening. In onze aanpak volgen we het beleid van de KNLTB om bewustwording over Fair Play creëren, voorkomen dat misdragingen plaatsvinden en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt. De KNLTB heeft om ongewenst gedrag tegen te gaan gedragscode en Reglement Fair Play opgesteld.

Deze regels gelden ook binnen onze club.

a.     Algemene gedragscode

De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennissport. De Algemene gedragscode is dus van toepassing op alle tennisspelers. Wat wordt er op basis van de Algemene gedragscodes van spelers verwacht? ·        

 • Houd je aan de spelregels; 
 • Speel niet vals en gebruik geen scheldwoorden;
 • Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen;
 • Raak niemand tegen zijn/haar wil aan;
 • Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.

b.    Specifieke gedragscode voor bestuurders en overige vrijwilligers

Voor bestuurders en overige vrijwilligers heeft de KNLTB specifiek de  Gedragscode voor de verenigingsvrijwilliger opgesteld.

Hieronder staat kort weergegeven wat er op basis van deze gedragsregels van jou als verenigingsvrijwilliger wordt verwacht: 

 • Onthoud je van ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, (verbale/fysieke), discriminatie en pesten; 
 • Neem (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus en meldt dit bij het verenigingsbestuur. 
 • Wees financieel transparant;
 • Onthoud je van matchfixing van tennis- en/of padelwedstrijden en gok niet op deze sport(en);
 • Houd je aan de regels (waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de  club, KNLTB en afspraken);
 • Zie toe op de naleving van regels en normen door anderen. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.

3.   Hoe waarborgen we het veilig sporten binnen LTVE?

Het bestuur van LTVE  is verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat. In dat kader is het van belang om te weten wie er binnen de vereniging werkzaam is of gaat zijn. Vanaf 2023 wordt voor vrijwilligers die werken met kwetsbare leden of minderjarigen kinderen binnen onze vereniging een VOG verklaring (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd. Het gebruik maken van de Regeling Gratis VOG één van de vier basiseisen waar je als vereniging aan moet voldoen in het kader van een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur vindt het namelijk van belang om te weten wie er binnen de vereniging werkzaam is of gaat zijn. Door VOG’s te laten overleggen, willen we als vereniging laten zien dat we sociale veiligheid belangrijk vinden. Iedere 3 jaar wordt deze opnieuw aangevraagd.

Voor onze vereniging worden VOG verklaringen verplicht gesteld voor de volgende vrijwilligers:

 • Leden van de jeugdcommissie
 • Vertrouwenscontactpersoon
 • Tennisleraar  

4.   Wat kun je zelf doen?

Word je geconfronteerd met onsportief gedrag of gedrag dat in strijd is met de gedragscodes? Probeer er dan altijd eerst onderling in goed overleg uit te komen. Lukt dat niet, vraag dan naar de wedstrijdleiding (zoals een verenigingscompetitieleider of verenigingstoernooileider) en kijk of zij kunnen helpen bij het oplossen van de situatie.

Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, informeer dan het bestuur van de vereniging. Onze vereniging heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid om op te treden als er onsportief gedrag of gedrag in strijd met de gedragscodes plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij onze vereniging zelf die direct maatregelen kan treffen en toezicht kan houden. (Richtlijnen KNLTB)

Meldplicht:

Let op! Word je geconfronteerd met een ernstige misdraging (zoals seksuele intimidatie, fysiek geweld, matchfixing en doping), dan ben je verplicht dit te melden bij het bestuur of (rechtstreeks) bij de KNLTB.

In geval van seksuele intimidatie ben je niet verplicht te melden, indien je zelf slachtoffer bent van seksuele intimidatie dan wel het doen van een melding in redelijkheid in de gegeven omstandigheden niet van jou verwacht mag worden.

Wat je niet wat te doen? Wanneer je liever (eerst) in vertrouwen met iemand spreekt, dan kun je ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging Dhr. Hans Koppes.  Blijf niet stil, maar praat erover! Voor meer informatie over fairplay en veilig sporten verwijzen we je naar de site van de KNLTB