Lesreglement

Verhindering / Uitval van lessen 

 1. De trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer de les afmeldt. 
 2. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een trainer worden altijd ingehaald. 
 3. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 4. Bij verhindering van de deelnemer dient hij/zij dit zo vroeg mogelijk te melden bij de trainer.
 5. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. bestaat geen recht op inhalen van de lessen en/of restitutie van lesgeld.
 6. Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald tenzij de trainer in zijn programma en groepen daartoe mogelijkheden ziet. Dit blijft echter ter beoordeling aan de trainer.
 7. Bij langdurige afwezigheid is het – na overleg met de trainer – mogelijk een vervanger te sturen van gelijke leeftijd/sterkte. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende deelnemer wordt in onderling overleg tussen de deelnemers vastgesteld.
 8. Bij uitval van lessen door weersomstandigheden worden de lessen ingehaald volgens de richtlijnen van de VNT (Vereniging van Nederlandse Tennisleraren). Dit houdt in dat de eerste les komt te vervallen, de tweede les wordt ingehaald etc tot een maximum van 2 ingehaalde lessen. 

Lesvoorwaarden 

 1. Cursist dient bij aanvang van de eerste tennistraining lid te zijn van de vereniging. De inschrijving voor tennistraining houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen. Het niet lid zijn van de vereniging kan reden zijn voor uitsluiting van verdere deelname aan de tennistrainingen.
 2. Lestijden
  • Lesduur van 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.
  • Lesduur van 45 en 30 minuten inclusief 5 minuten pauze voor de trainer. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen..
 3. De lessen gaan door mits er voldoende belangstelling is. Als er voor een bepaalde lesgroep niet voldoende deelnemers zijn behoudt de trainer zich het recht voor om in overleg de lessen te verkorten of de lesprijs aan te passen.
 4. In principe wordt er geen les gegeven op officiële feestdagen (Koninginnedag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, Nieuwjaarsdag) en in de zomer-, kerst-, voorjaars- en één week van de meivakantie.
 5. De lestijd en groepsindeling zal minimaal één week voor aanvang van de lessentelefonisch worden medegedeeld. Indien is afgeweken van uw wensen voor wat betreft dagen, tijden of groepsgrootte waardoor u niet wenst deel te nemen aan de lessen dan dient u dit voor aanvang van de lessen kenbaar te maken. U kunt in dit geval zonder verdere verplichtingen van deelname afzien. Bent u eenmaal met de les begonnen dan vervalt dit recht.

Algemene bepalingen 

 1. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat u een betalingsverplichting aan en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden, ongeacht of u gebruik maakt van het recht op deelname aan de lessen.
 2. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de lessen kosteloos terugtrekken. 
 3. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen tennislessen op een eerder ingedeeld en/of beschikbaar tijdstip georganiseerd kunnen worden zal restitutie van het (resterende) lesgeld plaats vinden.
 4. Bij tussentijdse beëindiging door deelnemer blijft het totale lesgeld verschuldigd. Ook indien sprake is van een blessure blijft u in beginsel het lesgeld verschuldigd.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. 
 6. De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers, evenals blessures.